คำตอบเรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตย ในความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ