Skip to main content
ส่องสื่อสาธารณะ
สุภัตรา ภูมิประภาส หยิบหนึ่งใน "วิวาทะร้อนออนไลน์" นำเสนอในรูปแบบรายงานว่าด้วย กรณีการห้ามเผยแพร่รายงานประเมินผลงานไทยพีบีเอส กับ การตรวจสอบองค์กรสื่อสาธารณะแห่งนี้ ปิดท้ายด้วยจดหมายท้วงติงจากคุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ผู้ถูกพาดพิงในรายงานชิ้นนี้
2012-07-23
Subscribe to wakeup thailand