Siam Intelligence Unit

อนาคตของสื่อไทย: โอกาสของสื่อใหม่ภายใต้การผูกขาดของสื่อเก่า
ส่องสื่อไทย
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ฉายภาพทิศทางการเปลี่ยนแปลงสื่อไทย ทั้งเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อเก่า บทบาทภาครัฐ การเข้ามาของสื่อใหม่ และที่สำคัญความท้าทายที่กำลังเผชิญ
2012-07-20