Skip to main content
ส่องสื่อโลก
สื่อรัฐสภามาเลเซียกำลังเผชิญกับภาวะข่าวล้นจนนักข่าวต้องร้องเรียนให้ประธานสภาฯห้าม “บุคคลภายนอก” แถลงข่าว  สุภัตรา ภูมิประภาส เก็บเรื่องมาเล่า
2012-11-12
Subscribe to NUJM