Nahid Persson Sarvestani

The Queen and I วันเคาะประตูบ้านศัตรูเก่าการเมือง
สีสันสื่อ
วิก ท่าพระจันทร์ สะท้อน dilemma ของคนทำสื่อในการจัดการกับจรรยาบรรณและความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวที่กลายเป็นมิตร ผ่านภาพยนตร์สารคดี The Queen and I
2012-11-12