Skip to main content
ส่องสื่อโลก
ปัญหาว่าด้วยการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับนักการเมืองในพม่า
2017-06-14
ส่องสื่อโลก
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองเสรีภาพสื่อ บทบาทและความสัมพันธ์ของสื่อพม่ากับรัฐบาลพลเรือนชุดแรกในรอบกว่าครึ่งศตวรรษ
2016-03-30
Subscribe to อ่องซาน ซูจี