Skip to main content
ส่องสื่อโลก
รายงานของผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนว่าด้วยผลกระทบจากการทำข่าวประเด็นผู้หญิง มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เรียบเรียงมานำเสนอในวาระวันสตรีสากล
2018-03-08
ส่องสื่อโลก
ปัญหาว่าด้วยการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับนักการเมืองในพม่า
2017-06-14
ส่องสื่อโลก
คำแนะนำของคอลัมนิสต์ชาวอเมริกันถึงชาวอเมริกันหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี "หยุดโลกสวย และยอมลงทุนเพื่อสื่อคุณภาพ"
2016-11-17
ส่องสื่อโลก
รัตนา ซารุมปาเอ็ต อดีตนักศึกษาสถาปัตย์ ผู้ผันตัวสู่ละครเวทีเพื่อส่งเสียงท้าทายเผด็จการและบอกเล่าความทุกข์ยากของประชาชน
2015-09-04
ส่องสื่อโลก
เปิดเบื้องหลังข่าว ส่องสถานะนักข่าวหญิง และผู้หญิงในข่าวในสื่อเอเซียแปซิฟิก
2015-06-23
ส่องสื่อโลก
ชัยรัตน์ ถมยา เขียนชวนคิดสะกิดวาทกรรมสื่อว่าด้วยคำนิยาม “ก่อการร้าย” และ "หัวรุนแรง" ในการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชน 
2015-06-22
ส่องสื่อโลก
เพ็ญนภา หงษ์ทอง เล่าเรื่องสื่อนอกที่ถูกหลอกด้วยงานวิจัย “หลอกๆ” 
2015-06-08
Subscribe to ส่องสื่อนอก