Skip to main content
มุมวิชาการ
สื่อกระแสหลักไทยควบคุมวาทกรรม “แบ่งแยกดินแดน” ไว้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ยังเน้นศัพท์ทางยุทธวิธีทหาร ไม่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพชายแดนใต้อย่างแท้จริง
2014-04-05
MIO ในความเคลื่อนไหว
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดงานวิจัยวาทกรรมสื่อต่อการรายงานข่าวคดีพิพาทปราสาทพระวิหาร และกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
2014-03-25
Subscribe to สันติภาพชายแดนใต้