Skip to main content
ส่องสื่อโลก
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองเสรีภาพสื่อ บทบาทและความสัมพันธ์ของสื่อพม่ากับรัฐบาลพลเรือนชุดแรกในรอบกว่าครึ่งศตวรรษ
2016-03-30
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดเวทีเล่าเรื่องลับ คับข้องใจของนักข่าวหญิงทั้งในและนอกห้องข่าว
2014-12-27
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนนักสตรีนิยมย้อนข่าวเล่าเรื่องการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของหญิง ในวาระครบ 20 ปี ปฏิญญาปักกิ่ง
2014-12-24
MIO ในความเคลื่อนไหว
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ จัดสองเวทีสื่อสนทนาสะท้อนภาพผู้หญิง.. สองทศวรรษหลังปฏิญญาปักกิ่งเพื่อความเสมอภาคของเพศสภาพ.. จริงหรือ?
2014-11-26
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ตั้งวงชวนถกให้เถียงเรื่องแม่ชี-ภิกษุณี สถานภาพกับภาพลักษณ์ในสื่อและสังคมไทย
2014-10-02
MIO ในความเคลื่อนไหว
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองสถานะผู้หญิงในพุทธศาสนา ภาพลักษณ์และข้อถกเถียงในสื่อและสังคม
2014-09-23
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองเรื่องเพศในสื่ออาเซียนภายใต้อำนาจรัฐ กับการแหวกกรอบสู่ค่านิยมใหม่
2014-09-10
ส่องสื่อโลก
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อพม่าสนทนาเรื่องเสรีภาพสื่อ ประชาธิปไตย บทบาททหาร และการปฏิรูปการเมืองในพม่า
2014-08-23
ส่องสื่อไทย
สามบรรณาธิการ หนึ่งนักเขียน มองอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคตของคนทำสื่อบนเสรีภาพที่ถูกขีดวง
2014-08-09
MIO ในความเคลื่อนไหว
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อรุ่นใหม่มาเปิดประเด็นสนทนาว่าด้วยเรื่องต้องห้ามชวนอึดอัดของวงการสื่อ  
2014-07-23
Subscribe to มีเดียคาเฟ่