Skip to main content
ส่องสื่อโลก
สื่อรัฐสภามาเลเซียกำลังเผชิญกับภาวะข่าวล้นจนนักข่าวต้องร้องเรียนให้ประธานสภาฯห้าม “บุคคลภายนอก” แถลงข่าว  สุภัตรา ภูมิประภาส เก็บเรื่องมาเล่า
2012-11-12
ส่องสื่อโลก
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ ชวนผู้อ่านร่วมส่องเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งประเด็นชวนคิด “เป็นไปไม่ได้ที่สื่อมวลชนจะทำหน้าที่ของตัวเองในสังคมที่รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจไม่อยากได้ยินเสียงที่แท้จริงของประชาชน”
2012-10-26
มุมวิชาการ
กายาทรี เวนกิท สวารัน นำเสนอบทเรียนการส่องสื่อจากประสบการณ์ในสังคมมาเลเซีย เพื่อตอบคำถาม..ทำไมการส่องสื่อจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกสังคม
2012-08-19
Subscribe to มาเลเซีย