Skip to main content
นักเรียนสื่อ
เรื่อง: พีรดนย์ ภาคีเนตร นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปี ข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์พูดคำศัพท์ที่คุ้นหูเรา ๆ คือ “ความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้” ซึ่งจะมีกำลังแรงขึ้นหรืออ่อนลงก็ว่ากันไปตามสภาวการณ์ในปีนั้น ๆ
2021-10-07
Subscribe to พีรดนย์ ภาคีเนตร