Skip to main content
สีสันสื่อ
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ ชวนดูการใช้สื่อเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านของพลเมืองในชิลีเมื่อครั้งไม่ต้องการให้ปิโนเชต์ครองอำนาจต่อ ผ่านทางภาพยนตร์เรื่อง NO
2013-07-09
Subscribe to พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ อาเยนเด ปิโนเชต์ ชิลี