Skip to main content
ส่องสื่อไทย
ขณะที่สื่อกำลังทำหน้าที่ “ปกป้องพระพุทธศาสนา” อย่างแข็งขัน พระมหาพิศุทธิ์ วิสุทฺโธ พระหนุ่มรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจความเคลื่อนไหวของโลกผ่านสื่อ มีมุมมองต่อการเสนอข่าวเกี่ยวกับสงฆ์และการทำหน้าที่กป้องพระพุทธศาสนาของสื่อ    
2013-07-11
Subscribe to พระมหาพิศุทธ์ พุทธศาสนา พระสงฆ์ สื่อ ความรู้สึก