Skip to main content
MIO คาเฟ่
ความท้าทายสำคัญของสื่อในยุคที่สังคมเลือกข้าง คือสื่อจะทำหน้าที่ของตนโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เอนเอียงในสังคมได้อย่างไร มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อที่ทำข่าวการชุมนุมเคลื่อนไหวร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดในการทำหน้าที่ของพวกเขา
2013-11-26
Subscribe to พงษ์พิพัฒน์