Skip to main content
MIO คาเฟ่
บทสนทนาของสื่อในวาระวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ภายใต้คำขวัญ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ที่เสรีภาพสื่อไทยและสื่อในภูมิภาคยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง 
2014-05-11
MIO คาเฟ่
ความท้าทายสำคัญของสื่อในยุคที่สังคมเลือกข้าง คือสื่อจะทำหน้าที่ของตนโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เอนเอียงในสังคมได้อย่างไร มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อที่ทำข่าวการชุมนุมเคลื่อนไหวร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดในการทำหน้าที่ของพวกเขา
2013-11-26
MIO ในความเคลื่อนไหว
บทสนทนาระหว่าง ลินดา คริสตานตี บรรณาธิการ Aceh Feature กับ   สุลักษณ์ หลำอุบล แห่งเว็บไซด์ประชาไท ว่าด้วยการทำสื่อในพื้นที่ความขัดแย้ง
2012-11-21
Subscribe to ประชาไท