Skip to main content
นักเรียนสื่อ
"ดิฉันเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการคลี่คลายคดีอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญ รัฐบาลต้องมีเจตจำนงทางการเมือง (Political Will) ต้องมีเจตนาที่แน่วแน่มั่นคงในการที่จะไม่ปกป้องผู้กระทำผิด" ข้อความตอนหนึ่งจาก "#14ปีสมชาย จดหมายจากครอบครัวนีละไพจิตร"
2020-08-27
ส่องสื่อโลก
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 องค์กรสื่อวารสารศาสตร์ทั่วโลกเผชิญกับการปะทุของระเบิดเวลาที่ถูกฝังมานาน ทั้งความพยายามประคับประคองธุรกิจที่จวนเจียนจะล้มเพราะรายได้ (ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโฆษณา) หดหายอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมา ขณะที่ยังต้องรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และการจัดการโรคระบาดด้วยระบบการทำงานแบบทางไกลที่ไม่คล่องตัวนัก เนื่องจากมีบุคลากร เครื่องมือและสถานที่ รวมถึงงบประมาณที่จำกัด ท่ามกลางการแบ่งขั้วและความไม่เท่าเทียมในสังคม การแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลผิดพลาด รวมถึงความไว้วางใจจากสาธารณะที่ลดลง
2020-07-14
Subscribe to ประชาชน