Skip to main content
มุมวิชาการ
ข้อมูลบิดเบือน (disinformation) ดูจะเป็นคำศัพท์ที่มีการกล่าวถึงกันมากขึ้นไม่แพ้คำว่าข่าวปลอม (fake news) ซึ่งต่างก็แพร่กระจายผ่านสื่อสังคมจำนวนมหาศาล สำหรับข้อมูลบิดเบือนและข่าวปลอมเหมือนจะมีการถกเถียงกันอยู่ในทางวิชาการว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร บ้างก็ว่าข่าวปลอมเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลบิดเบือน บางสำนักก็ว่าข้อมูลบิดเบือนกับข่าวปลอมเป็นเรื่องเดียวกัน
2020-08-30
นักเรียนสื่อ
"ดิฉันเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการคลี่คลายคดีอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญ รัฐบาลต้องมีเจตจำนงทางการเมือง (Political Will) ต้องมีเจตนาที่แน่วแน่มั่นคงในการที่จะไม่ปกป้องผู้กระทำผิด" ข้อความตอนหนึ่งจาก "#14ปีสมชาย จดหมายจากครอบครัวนีละไพจิตร"
2020-08-27
Subscribe to ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร