Skip to main content
ส่องสื่อไทย
มตินี้สะท้อนการใช้อำนาจมหาศาลที่ กสทช. ได้รับมอบจากระบอบเผด็จการทหารเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
2017-03-28
MIO คาเฟ่
บทสนทนาของสื่อในวาระวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ภายใต้คำขวัญ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ที่เสรีภาพสื่อไทยและสื่อในภูมิภาคยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง 
2014-05-11
ส่องสื่อโลก
ซีป้ารายงานสถานการณ์สื่อมวลชนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2557 ความท้าทายที่มากับการเมือง การคุกคาม และกฎหมายสื่อมวลชน
2014-05-09
Subscribe to ซีป้า