Skip to main content
ส่องสื่อโลก
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 องค์กรสื่อวารสารศาสตร์ทั่วโลกเผชิญกับการปะทุของระเบิดเวลาที่ถูกฝังมานาน ทั้งความพยายามประคับประคองธุรกิจที่จวนเจียนจะล้มเพราะรายได้ (ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโฆษณา) หดหายอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมา ขณะที่ยังต้องรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และการจัดการโรคระบาดด้วยระบบการทำงานแบบทางไกลที่ไม่คล่องตัวนัก เนื่องจากมีบุคลากร เครื่องมือและสถานที่ รวมถึงงบประมาณที่จำกัด ท่ามกลางการแบ่งขั้วและความไม่เท่าเทียมในสังคม การแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลผิดพลาด รวมถึงความไว้วางใจจากสาธารณะที่ลดลง
2020-07-14
Subscribe to การจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหา