มุมวิชาการ

Media Inside Out นำเสนอรายงานวิจัยเรื่องการกำหนดกรอบและวาทกรรมสื่อมวลชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในปี 2555
ประวิตร โรจนพฤกษ์  นำเสนอบทความชวนสื่อและผู้อ่านทำความเข้าใจ Hate Speech, Dehumanizing Speech กับความเกลียดชังดูถูกทางการเมืองและเสรีภาพการแสดงออก
Media are an important outlet for social movements, where the quantity and quality of news coverage influence how they are perceived by the public,...
This study casts light on the discursive structure of Bangkok Post and The Nation media message, its cultural, historical and political bachgrounds...
A CASE STUDY OF THE COVERAGE OF THE MARCH TO MAY 2010 PROTEST IN THE BANGKOK POST AND THE NATION
เสรีภาพสื่อที่ควรจะได้รับการยอมรับและการปกป้องในฐานะที่เป็นสิทธิมนุษยชนได้ถูกนำไปใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ความรับผิดชอบ วิษณุ ตรี ฮังโกโร...
ในยุคที่..สื่อเลือกข้าง ผู้บริโภคเสพติด “สื่อการเมือง” ผู้ประกอบการสื่อการเมืองแสวงหาเสียงสนับสนุนทางการเมือง คนทำสื่อที่ยึดความเป็นวิชาชีพตกกระป๋อง...
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ฉายภาพรวมการส่องสื่อในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์การทำงาน 7 ปีที่ผ่านมา ในนามโครงการมีเดียมอนิเตอร์และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
กายาทรี เวนกิท สวารัน นำเสนอบทเรียนการส่องสื่อจากประสบการณ์ในสังคมมาเลเซีย เพื่อตอบคำถาม..ทำไมการส่องสื่อจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกสังคม
The Importance of Media Monitoring: Indonesian Experince   By Wisnu T Hanggoro*

Pages