ประชาธิปไตยโลกและอคติของสื่อตะวันตก – “พวกมันกับพวกเรา”