การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะ...ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง?