Skip to main content

มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดเวทีมีเดียคาเฟ่-สื่อสนทนา

หัวข้อ "กสทช.. บทบาทต่อเสรีภาพสื่อ.. Wake Up!”

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559

เวลา 13:30 น. – 15:00 น.

ที่ระเบียงเสวนา สำนักงานมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

ผู้ร่วมสนทนา

  • รศ. ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์  นักวิชาการสื่อสารมวลชน
  • อธึกกิต แสวงสุข         พิธีกรรายการ Wake Up News, Voice TV
  • ณรรธราวุธ เมืองสุข      บรรณาธิการโพสต์ทีวี/ ผู้เริ่มรณรงค์เรียกร้องให้ "กสท. หยุดแทรกแซงการนำเสนอเนื้อหาของ Voice TV"

ชวนสนทนาโดย อ. อัครพงษ์ ค่ำคูณ ผู้สอนวิชา Media and Society in Thailand, วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์

 

ผู้สนใจร่วมรับฟังและสนทนา กรุณาติดต่อคุณพรรณี 081 6299307

"กสทช.. บทบาทต่อเสรีภาพสื่อ.. Wake Up!”