Skip to main content

มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยวาทกรรมสื่อ สองประเด็นข่าว

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

เวลา 13:30น. – 15:30 น.

ที่ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ชั้นเพ้นท์เฮ้าส์ อาคารมณียา (ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม)

 

1.          วาทกรรมสื่อว่าด้วยคดีตีความปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา 2556

2.          วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556

นำเสนอและร่วมอภิปรายโดย

  • รองศาสตราจารย์ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
  • สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น
  • สมัชชา นิลปัทม์, อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี                                       
  • รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, นักวิจัยด้านการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้
  • อัครพงษ์ ค่ำคูณ, ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • สุณัย ผาสุข, นักวิจัยอาวุโส องค์กรฮิวแมนไรท์ วอทช์

พิธีกร: นิธินันท์ ยอแสงรัตน์

รายละเอียดใดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อคุณพรรณี ซวงสถาปนานนท์ ผู้ประสานงานโครงการฯ ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 081 6299307  หรืออีเมล์ [email protected]

 

วาทกรรมสื่อ..'สงคราม หรือ สันติภาพ’