การทำสื่อในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปฏิบัติการเข็นครกขึ้นภูเขา