Skip to main content
ส่องสื่อไทย
มตินี้สะท้อนการใช้อำนาจมหาศาลที่ กสทช. ได้รับมอบจากระบอบเผด็จการทหารเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
2017-03-28
ส่องสื่อโลก
ซีป้ารายงานสถานการณ์สื่อมวลชนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2557 ความท้าทายที่มากับการเมือง การคุกคาม และกฎหมายสื่อมวลชน
2014-05-09
Subscribe to ซีป้า